Name: Alex Aggouridakis
Nickname: Aggouris
Weapon of choice: Skate

Name: Lawrence Augustine Whalen
Nickname: Gus
Weapon of choice: Skate